Bejelentkezés

Támogatás

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

umvp

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

www.vkszi.hu

umvp

NFAA Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) megkezdte a Magyar Állam tulajdonában levő termőföldek 20 évre történő haszonbérbe adására vonatkozó pályázati felhívások közzétételét.

Tájékoztatónk megjelenésekor az NFA honlapján a Bács-Kiskun megyére vonatkozó pályázati felhívások még nem jelentek meg, viszont néhány más megyére vonatkozók már hozzáférhetők. Mivel a pályázati felhívás országosan egységes, a haszonbérleti feltételek, valamint a pályázat benyújtásának szabályai ezek alapján megismerhetők, ami segítheti a felkészülést az új rendszerű földhasználathoz kapcsolódó döntésekre.

A legfontosabb szabályok a következők:

Az NFA a haszonbérletbe adásra kijelölt állami tulajdonú földrészletekből birtoktesteket alakított ki, amelyek lehetnek egy vagy több helyrajzi számból álló, egybefüggő vagy több egymással nem érintkező táblából álló, egy vagy több /egymással szomszédos/ településhez tartozó területen levő, azonos vagy különböző művelési ágú termőföldek. Egy településen egy vagy több birtoktest is lehet, amelyekre külön-külön pályázati felhívás jelenik meg. (Tájékoztatásul mellékeljük a Csongrád megyére vonatkozó pályázati felhívásokat )

Csongrád megye - A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet haszonbérleti pályázati felhívásai

Baks                           HU33-30006,   HU33-30014,   HU33-30015,   HU33-30016,  HU33-30017,

                                   HU33-30019,   HU33-30020,   HU33-30023,   HU33-30024
Csanádalberti             HU33-30001
Dóc                            HU33-30008,   HU33-30009
Fábiánsebestyén        HU33-30012
Hódmezővásárhely    HU33-30005
Szeged                       HU33-30010,   HU33-30013
Szegvár                      HU33-30003,   HU33-30004

 
A  fentiek közül az egyik felhívás teljes szövege  ide kattintva  olvasható.

A Bács-Kiskun megyei felhívásokban a megyei NFA kirendeltség és a megyében levő települések és földrészletek  fognak szerepelni, de a pályázati feltételek ugyanezek lesznek.Pályázni csak a  pályázati felhívásban szereplő birtoktest egészére lehet. Több gazdálkodó együttesen is nyújthat be pályázatot egy birtoktestre, ehhez polgári jogi társaságot kell alapítaniuk.  A birtoktestet alkotó földrészletek adatait /hrsz.,  terület,  AK-érték,  művelési ág, haszonbérleti díj/, valamint az elhelyezkedését mutató térképet a pályázati felhívás végén található melléklet tartalmazza.

A  felhívás alapján pályázni akaró gazdálkodónak regisztráltatnia kell magát a részletes feltételeket és bírálati szempontokat is tartalmazó pályázati kiírás és a pályázati dokumentáció átvételéhez. Erre a pályázat benyújtási határidejét megelőző 15 napig van lehetőség.  A regisztrációs díj 40 000.-Ft, az első pályázat esetében. Ha a pályázó további, a megyében levő  birtoktest/ek/re is pályázik, az ezekhez kapcsolódó regisztrációs díj pályázatonként 8 000.-Ft.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati felhívásnak a birtoktest fekvése szerinti önkormányzatnál történő  kifüggesztésétől számított 45 nap.  Legkésőbb a pályázat benyújtásának napján meg kell fizetni a pályázati biztosítékot, amelynek összege a felhívásban szereplő haszonbérleti díj 10 %-a, de legalább 10 000.-Ft.

A benyújtott pályázattal kapcsolatban a pályázót 90 napig ajánlati kötöttség  terheli, ami meghatározott esetekben módosulhat. Ha ez alatt visszavonja pályázatát, a biztosítékot elveszíti.

Példa a határidőkre:

  • Pályázati felhívás kifüggesztése az önkormányzatnál:                                            2011. november  14.
  • A regisztráció és a regisztrációs díj átutalásának  utolsó időpontja:                  2011.  december  14.
  • A pályázat benyújtása és a pályázati biztosíték átutalása utolsó napja:            2011.  december  29.
  • Ajánlati kötöttség határideje:                                                                                              2012.  március     29.

A haszonbérlet időtartama  20 év,  az évente két részletben megfizetendő haszonbérleti díj mértéke kötött, összege az első évben  1 250.- Ft/AK.  A pályázatban a felhívásban szereplő haszonbérleti díjtól  eltérő díjra nem tehető ajánlat, a kisebb összeg ajánlása esetén a pályázat érvénytelen.

Az NFA évente jogosult a haszonbérleti díj felülvizsgálatára és módosításának kezdeményezésére.

A részletes pályázati feltételeket és kötelezettségeket, valamint a pályázathoz csatolandó dokumentumokat a regisztráció után átvehető pályázati kiírásból ismerheti meg a pályázó.

Ennek részletes tartalmáról ma nincs információnk, de egyértelmű, hogy elsősorban az állattartással foglalkozó és azt tovább fejlesztő magángazdálkodók nagyobb eséllyel pályázhatnak másoknál.  A bírálatnál várhatóan előnyt élveznek a fiatal agrárvállalkozók.

Pályázatot a birtoktest fekvése szerinti településen levő, vagy attól 20 km-nél nem távolabbi székhelyű, illetve  lakóhelyű gazdálkodó nyújthat be.

Nem pályázhat az aki ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás folyik, végelszámolás alatt áll, tevékenységét felfüggesztették, illetve ha 60 napnál régebben lejárt köztartozása van.

Kizáró ok, ha a pályázó és egyenesági rokonai, valamint gazdasági érdekeltségei tulajdonában és használatában levő termőföld a pályázott birtoktest nélkül, vagy azzal együtt eléri az 1200 hektárt.

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az előírt tartalommal gazdálkodási tervet készít és azt az  NFA-hoz benyújtja.

A nyertes pályázó, a szerződés megkötését követő egy éven belül köteles a haszonbérletbe vett birtoktest minden második hektár termöföldje után egy  nagyállat-egység  (NE) állatállományt beállítani és azt öt éven keresztül fenntartani.

A tudomásunkra jutó további konkrét információkról, valamint a Bács-Kiskun megyei pályázati felhívásokról honlapunkon  tájékozódhat.

2011.10.28

Összeállította:  Kállai Imre

 

 

 

 

 

 

Csongrád megye - A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet haszonbérleti pályázati felhívásai

Baks                           HU33-30006,   HU33-30014,   HU33-30015,   HU33-30016,  HU33-30017,

                                   HU33-30019,   HU33-30020,   HU33-30023,   HU33-30024
Csanádalberti             HU33-30001
Dóc                            HU33-30008,   HU33-30009
Fábiánsebestyén        HU33-30012
Hódmezővásárhely    HU33-30005
Szeged                       HU33-30010,   HU33-30013
Szegvár                      HU33-30003,   HU33-30004