Bejelentkezés

Támogatás

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

umvp

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

www.vkszi.hu

umvp

11873-weber-tanyaJelentősen csökkentett támogatási kerettel, de az idei évben is lehetőség nyílik a tanyafeljesztési programba pályázni. Az igénybevétel feltételeit a vidékfejlesztési miniszter 7/2014. (II. 6.) VM rendelete szabályozza, melyről további információkat kaphat a Bővebben gombra kettintva. A támogatási kérelmek elkészítésével kapcsolatban keressen bizalommal!

 

A rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás vehető igénybe:

 • a tanyák, valamint a tanyás települések megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (1. célterület),
 • a tanyák, valamint a tanyás települések megőrzése, fejlesztése érdekében a közcélú villamos-hálózati csatlakozással és sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel sem rendelkező tanyák lakás céljára használt épületének ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményű villamosenergia-termelésére alkalmas berendezés és belső fogyasztói hálózati berendezések egyéni fejlesztéséhez (2. célterület).

 

Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

 • tanyai lakóépület felújítása,
 • gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
 • gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
 • karám, kerítés létesítése, felújítása,
 • szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
 • állatállomány kialakítása, bővítése,
 • tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
 • tanyagazdaságok energetikai megújítása,
 • egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,
 • környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelést biztosító berendezés beszerzése, rendszer kiépítése,
 • tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, valamint
 • tanya-tó kialakítása, bővítése.

 

Ezen célokra megítélt támogatás csekély összegű "de minimis" támogatásként kerül folyósításra.

 

A támogatás igénybevételének feltételei:


1. célterület esetén a pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult:

 • aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
 • aki a tanyás települések valamelyikén e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ági leszármazottja, egyenes ági felmenője vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén él,
 • aki a tanyagazdaságban igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és akinek a 2010., 2011. és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

 

2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő lakos jogosult,

 • aki a tanyás települések valamelyikén e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ági leszármazottja vagy egyenes ági felmenője tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén él, és
 • akinek az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakás céljára használt épülete sem közcélú villamos hálózati csatlakozással, sem sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel nem rendelkezik.

 

Támogatás igénybevételére az a pályázó jogosult:

 • aki a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,
 • akinek a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,
 • aki nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
 • aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,
 • aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul és
 • aki mindezekről a pályázatában nyilatkozik.


További feltétel, hogy a pályázó az adott tanyára vonatkozóan a 2011., 2012. és 2013. évi Tanyafejlesztési Programok egyikében sem részesült támogatásban és erről a pályázó a pályázatában nyilatkozik.

 

1. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó:

 • a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét, és
 • a pályázatában ezekről nyilatkozik.

A támogatás forrása és mértéke:


A támogatás forrása a Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt, a pályázati felhívásban meghatározott 300 millió forintos keretösszeg.

Az igényelhető támogatás mértéke: 

 • az 1. célterület esetén az összes elszámolható költség a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a,
 • a 2. célterület esetében az összes elszámolható költség legfeljebb 100%-a.

Fontos! A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

 

A pályázat benyújtása:

 

Az egyes célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készül, amelyeket aminiszter jóváhagyását követően a miniszter által vezetett minisztérium a kormányzati portálon és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) a saját honlapján tesz közzé.
A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon – a pályázati felhívásban előírt tartalommal és
mellékletekkel – a NAKVI részére elektronikus úton kell benyújtani.
A pályázatok elektronikus benyújtására 2014. február 7. 08:00 órától – forráskimerülés esetének kivételével - 2014. március 10. 23:59 óráig van lehetőség. Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be és egy tanyára kizárólag egy pályázat nyújtható be. A formai vagy tartalmi szempontból hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázatok esetén hiánypótlásra nincs lehetőség

A megítélt támogatás legfeljebb 50%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg nyújtható.

 

A támogatás értékelési szempontrendszer megtekinthető IDE KATTINTVA.

 

Kecskemét, 2014. február 07.

 

Összeállította: Kósa Ferenc László vezető szaktanácsadó